MONDAY OCTOBER 21 20:00 KICK OFF

Sheff Utd v Arsenal