SATURDAY SEPTEMBER 21 17:30 START

Newcastle v Brighton